Szerződési feltételek

1. Az utazási szerződés tárgya

Az Utazásszervező és a Megrendelő (továbbiakban: Utas) közötti jogviszony az utazási szerződés 2. pontjában foglaltak szerinti utazási szerződés megkötésével jön létre. Az utazási szerződés alapján Utazásszervező az Utas által kiválasztott utazás szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat nyújt, amelynek fejében az Utas díjat fizet. Az utazási csomag ellenértéke (továbbiakban: Utazás teljes ára) két tételből áll, nevezetesen a Részvételi díj plusz a Helyszínen fizetendő költségek (Local Payment) összege. Az utazási szerződések elválaszthatatlan részét képezik a jelen általános szerződési feltételek, az egyes utazásokhoz kapcsolódó írásbeli tájékoztatások és dokumentációk, amelyek tartalma irányadó az utazási csomag, a részvételi díj illetve a teljes díj, egyéb feltételek, jogok és kötelezettségek meghatározásakor.

2. Az utazási szerződés megkötése

Az Utas és az Utazásszervező között az utazási szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:

2.1. Az Utas az általa választott utazás azonosítására alkalmas, adataival kitöltött, az Utazásszervező részére honlapján közzétett pdf formátumú „Jelentkezési lap”-ot juttat el emailben az Utazásszervező részére. A jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Utas felel, az Utazásszervező az így megadott adatokkal teszi meg a szükséges intézkedéseket, a hibás adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért az Utazásszervező felelősséget nem vállal. A jelentkezés a közléssel válik hatályossá.

2.2. Amennyiben fennáll az Utazásszervező szerződéskötési szándéka, úgy regisztrálja az Utas jelentkezését és azonos, vagy az Utas által kért módon írásbeli tájékoztatást küld az Utasnak a részvételi díjelőleg megfizetéséhez szükséges adatokról (összegéről, bankszámlaszámról stb.). Amennyiben az Utas e tájékoztatást követő 3 munkanapon belül a díjelőleget megfizeti (átutalja), az Utazásszervező a megfizetett összegről szóló számlát, a jelen általános szerződési feltételeket, a választott utazásra vonatkozó részletes tájékoztatást (a továbbiakban: Részletes tájékoztató), az „Utazási szerződés” elnevezésű okiratot, ill. egyéb, a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt (nyilatkozatokat stb.) elektronikus úton megküldi az Utasnak két példányban.

2.3. Az Utas a megküldött „Utazási szerződés” egy példányát aláírva elektronikus vagy postai úton postafordultával visszaküldi az Utazásszervező részére. Ezzel az Utas kifejezi azt, hogy az utazási szerződés tartalmát megismerte, továbbá, hogy elfogadta az Utazásszervező utazási szerződésre irányuló ajánlatát. Az utazási szerződés az Utas aláírásával ellátott dokumentációnak az Utazásszervezőhöz történő visszaérkezésével jön létre.

2.4. Az utazás időtartama alatt az Utas és Utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és bármilyen ok miatt, de az Utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az Utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az Utazásszervező kizárja.

2.5. Az Utazásszervezőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az Utazásszervező az Utassal történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.

2.6. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy Utazásszervező által kínált – utazási szerződés tárgyát képező – utazási programok az adott desztináción (országban) kezdődnek és érnek véget. Ennek megfelelően a kiutazás egyénileg történik. Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy a repülőjegy megvásárlása szintén egyénileg történik, az Utazásszervező repülőjegyet nem értékesít.

3. Fizetési feltételek

3.1. Az Utas által megrendelt Utazási csomag ellenértéke (Utazás teljes ára) a Részvételi díj plusz a Helyszínen fizetendő költségek (Local Payment) összege, amely tartalmazza az Utazásszervező által nyújtandó szolgáltatások árát, a szervezési díjat.

Az Utazásszervező az Utazás teljes árában nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjak amerikai dollárban (USD) kifejezett összegét a Részletes tájékoztatóban megjelöli.

3.2. Az Utazásszervező jogosult az Utas által fizetendő Részvételi díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő) emelésére az alábbi esetekben:
3.2.1. A szállítási költségek (ideértve üzemanyagár, üzemanyagköltségek),
3.2.2. Az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, egyéb illetékek és díjak, belépési engedélyek, úthasználati díjak stb.) nem előrelátható emelkedése.

3.2.3. Árfolyamváltozásból eredő többletköltség: azon ázsiai országokban (Thaiföld, Malajzia és Szingapúr) ahol az elszámolás alapja az adott ország helyi pénzneme (THB, MYR és SGD) a részvételi díjakat az alábbi árfolyamok felett garantáljuk: 1 USD = 33,24 THB; 1 USD= 4,20 MYR és 1 USD = 1,20 SGD.

3.3. Az egyes Utasra eső díjemelés mértéke nem lehet nagyobb az adott utazással összefüggésben az Utazásszervezőre háruló összes többletfizetési kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő utasra jutó hányadrészénél. A díjemelés mértéke minden esetben arányos a költségek emelkedésével, és a díjemelés indokát az Utazásszervező minden esetben a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közli az Utassal. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő Részvételi díj nem emelhető az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül. Amennyiben a részvételi díj emelésének mértéke meghaladja a 8 (nyolc) százalékot, az Utas az erről szóló értesítés keltétől számított 5 (öt) napon belül elállhat az utazástól, és részére a befizetett Részvételi díj összege visszajár. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek módosítják a köztük fennálló szerződést.

3.4. Az Utas által fizetendő díjat (Utazás teljes ára) és a díjelőleg mértékét Utazásszervező a honlapján közli, ezen felül a díjelőleg mértékét az Utas jelentkezését követően részére megküldött fizetési felhívás és a szerződéskötést megelőző Részletes tájékoztató tartalmazza. A díjelőleg mértéke – a jelen pont szerinti kivétellel – kizárólag abban az esetben haladja meg a Részvételi díj 40 %-át, ha külföldi közreműködővel kötött szerződés ettől szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre, illetve amennyiben az utazás kezdetéig 30 (harminc) napnál kevesebb van hátra. Utóbbi esetben az Utazásszervező e-mailben, vagy postai úton megküldi az Utas által fizetendő teljes díjból hátralévő összegről szóló fizetési felhívást, amelynek megfelelően az Utas a felhívásban foglalt határidőben köteles azt megfizetni. Erre figyelemmel abban az esetben, ha a díjelőleg-fizetési határidő utolsó napja az utazás indulási időpontját megelőző 35. nap, akkor az Utas nem kizárólag a díjelőleg, hanem értelemszerűen a teljes részvételi díj megfizetésére köteles annak tudomásul vétele mellett, hogy ez képezi a szerződés létrejöttének feltételét. Az Utas díjfizetési kötelezettségének előteljesítését a felek szerződésszerűnek tekintik, az Utazásszervező azt elfogadja.

4. Elállási feltételek

4.1. Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződéstől írásban, az Utazásszervező részére postai úton megküldött nyilatkozattal – a 3.3 pontban részletezett elállási indokon túl – bármikor elállhat (az utazás Utas általi lemondása). A lemondás akkor válik hatályossá, amikor a lemondó nyilatkozatot az Utazásszervező kézhez kapja. Amennyiben az Utas elállására az utazás megkezdését megelőző 60. nap előtt kerül sor, az Utazásszervező minden esetben 200 USD, azaz Kétszáz amerikai dollár kezelési költséget írhat jóvá a megfizetett részvételi díj előlegéből. Ha az Utas elállására az utazás megkezdését megelőző 60. napot követően kerül sor, az Utast egyidejű esedékességgel „bánatpénz” jogcímén a részvételi díj alábbiakban meghatározott %-ával megegyező mértékű fizetési kötelezettség terheli, illetve ezen összeg – az elállás időpontjától függően – a már részben vagy egészben megfizetett díj összegéből jóváírható:

  • az indulás előtt 61. nap vagy azon túl 200 USD
  • a 60-31. napok közt a teljes díj 50%-a
  • a 35-26. napok közt a teljes díj 75%-a,
  • 25-16. napig a teljes díj 90%-a,
  • 15 napon belül illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes díj 100%-a.

4.2. Az Utazásszervező fenntartja a jogot arra, hogy az Utas elállásával összefüggésben keletkezett kárainak megfizetését kérje az utazást megelőző 60 napnál korábbi elállás esetén is. A fizetendő kártalanítási összeg a teljes díj valamennyi %-ában is meghatározható. Az e körben irányadó határidőket és %-kulcsokat legkésőbb a Részletes tájékoztató megküldésével egyidejűleg az Utazásszervező közli az Utassal. E módosult feltételek a szerződés létrejötte esetén, annak részét képezik. Az Utazásszervező az egyes utazások jelentkezési információiban tájékoztatja az Utast, ha útlemondás esetén vissza nem térítendő tételt tartalmaz a program.

4.3. Az Utas kizárólag 60 (hatvan) nappal az utazás előtt jogosult átjelentkezni másik utazásra, melyről az Utas elektronikusan vagy írásban köteles tájékoztatni az Utazásszervezőt. Ebben az esetben az Utazásszervező 200 USD, azaz Kettőszáz amerikai dollár kezelési költség részvételi díjból történő levonására jogosult, kivéve, ha az Utazásszervező ajánlja fel a változtatás jogát.

4.4. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az Utast, aki az utazás megkezdését követően lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám, egészségügyi stb.) előírásokat nem tartotta be.

4.5. Az Utazásszervező az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal az utazási szerződéstől elállhat.
Megilleti az Utazásszervezőt az elállás joga abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény veszélyezteti (tehát vis major esetén), ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyezteti.

Ha az Utazásszervező a szerződéstől eláll, az Utas:
a. az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az Iroda köteles a különbözetet az Utasnak megtéríteni.
b. kérheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes amerikai jegybanki alapkamattal (FED base rate) megegyező mértékű kamat megfizetését.

Az Utazásszervező mindegyik esetben köteles a szerződéstől való elállásáról az Utast is értesíteni az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal.

4.6. Ha az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az Utazásszervező jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az Utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az Utazásszervező jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól.

4.7. Az utazási szerződés jogszerű, de az utazás megkezdését megelőzően bármely okból történt megszűnését követően az Utazásszervező utazás előtt megmaradt helyeinek hasznosításával összefüggésben a korábbi Utasoknak visszatérítés nem jár.

5. Hibás teljesítés és kifogáskezelés, felelősség

5.1. Amennyiben szokatlan, előre nem látható, az Utazásszervező akaratán kívül álló, a legkörültekintőbb gondosság mellett sem elhárítható körülmény (vis maior – pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, különlegesen szélsőséges időjárás stb.), vagy olyan, az utazási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban nem álló harmadik személy kellő gondossággal előre nem látható illetve nem elhárítható magatartása miatt az Utazásszervező teljesítése nem lehet hibátlan illetve teljes körű, az Utazásszervező kártérítési felelősséggel nem tartozik, de segítséget nyújt az Utas részére nehézségei elhárításában. Vis maior helyzet tekintetében az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

5.2. Az Utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatás közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.) útján teljesíti.
Ha az Utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Kompenzációként Utazásszervező felajánlhat másik hely szolgáltatást. Az Utazásszervező köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe, és azt az Utazásszervezőnek legalább 30 nappal az indulás megkezdése előtt jelezte. Az Utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért maximum a részvételi díj összegének kétszereséig felel.

5.3. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel, vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni és bejelentéséről jegyzőkönyvet készíttetni, melyről az Utasnak másolatot kell kapnia – ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő károkért az Utas felelős. Az Utas kötelessége, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait tartalmazó jegyzőkönyv másolati példányát az Utazásszervezőnek átadja, a kártalanítással kapcsolatos intézkedések megtétele érdekében. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az Utas az Utazásszervezőt közvetlenül köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

5.4. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit az utazás befejezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka az Utas magatartása, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést az Utasnak kell bizonyítania, de ez esetben is a kártérítés, illetve sérelemdíj mértékének felső határa a Részvételi díj kétszerese. Az Utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

5.5. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

6. A felek egyéb jogai és kötelezettségei:

6.1. Amennyiben az Utazásszervező az utazás feltételeit a szerződéskötés után lényegesen módosítani kívánja, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. A díjemelésre a 4. pontban, az elállás jogkövetkezményeire az 5. a-b pontokban foglaltak az irányadóak.

6.2. Az Utas vállalja, hogy az utazás időtartamára az általa választott biztosító társasággal betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást köt, melyről szóló kötvényt az Utas köteles bemutatni az utaskísérőnek az indulás helyszínén. Egyes utazási típusok esetén az Utazásszervező kötelezővé teheti a speciális sportbiztosítás megkötését (pl: magashegyi túra). A biztosítás megkötésének elmulasztása esetén az Utas viseli azon költségeket és károkat, melyek megtérülésére a biztosító szolgáltatása révén a biztosítási gyakorlat szerint alappal számíthatott. Az Utazásszervező által meghirdetett utazások díja – a Tájékoztató esetlegesen eltérő szabálya hiányában – a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás valamint az útlemondási (elállási) biztosítás díját nem tartalmazza. Az Utas által egyébként választható biztosítási módozatokra az Utazásszervező a Részletes tájékoztatóban utal.

6.3. Stornó biztosítás: Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy stornó biztosítás megkötése nem kötelező, de ajánlott. Amennyiben Utas igényli, ennek megkötéséről egyénileg kell gondoskodnia.

6.4. Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson illetve annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utazás során az Utazásszervező megbízottja folyamatos tájékoztatást nyújt azon veszélyforrásokról, amelyekkel az utazás során az utasok személyét vagy vagyonát érintő károk elhárítása céljából számolni kell, illetve ilyen tájékoztatás az utazás során bármikor kérhető. Az Utas az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel az Utazásszervező kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint az Utazásszervező megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be.

6.5. Az Utazásszervező az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, úgy az utazási szerződés megkötésekor – tájékoztatja az Utast az Utazásszervező képviselőjével a célállomásról kezdeményezhető kapcsolatfelvétel módjáról. Az Utazásszervező megküldi az Utasnak az utaskísérő telefonszámát és pontos címet, időpontot a találkozási helyről. Ez lehet a voucher is, vagy utas tájékoztató.

6.6. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az utasnak átadott csomagjegy/elismervény bizonyítja.

6.7. Az Utazásszervező az Utast a jelentkezéskor tájékoztatja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokról, azaz útlevél beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről az Utas köteles gondoskodni. Az Utas köteles továbbá az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az Utast terhelik. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy az úti okmánya a hazaérkezést követő 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt nem vehet részt az utazáson, az Utazásszervező jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

6.8. Az Utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, melyről Utazásszervező köteles az Utast tájékoztatni az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal, továbbá a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, amelyekre az Utazásszervezőnek nincs ráhatása.
Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. közlekedési eszköz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – az Utazásszervező fenntartja.

6.9. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

Utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek.

Utazásszervező