Az utazási szerződés létrejött egyrészről az Apsara Adventures LLC (székhelye: 1601 HWY 40, 31548 Kingsland, Georgia, USA) továbbiakban Utazásszervező, másrészről alulírott megrendelő, továbbiakban Utas között az alábbi feltételek szerint:

1. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződésen kívül az Utazásszervező által kiadott utazási ajánlat (tájékoztató) tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokra és programokra, valamint az utazás árában nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakra. Az Utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által kiadott utazási ajánlatban és a jelen szerződésben foglaltakat megismerte és azokat elfogadja. A jelen szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt változásról az Utazásszervező írásban köteles tájékoztatni az Utast.

2. Az Utazás teljes ára a Részvételi díj plusz a Helyszínen fizetendő költségek (Local Payment) összege. Az Utas, a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Részvételi díj előleget fizet. A fizetendő részvételi előleg a Részvételi díj 40 %-a.

A teljes Részvételi díj teljes díjának befizetési határideje az utazás indulása előtt 35 nappal esedékes. Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi.

3. Az Utazásszervező jogosult az Utas által fizetendő Részvételi díj utólagos (az utazási szerződés megkötését követő) emelésére az alábbi esetekben:

3.1. a szállítási költségek (ideértve üzemanyagár, üzemanyagköltségek),

3.2. az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, egyéb illetékek és díjak, belépési engedélyek, úthasználati díjak stb.) nem előrelátható emelkedése.

3.3. árfolyamváltozásból eredő többletköltség: amennyiben az adott országba szervezett utazás elszámolási pénzneme nem USD, hanem az adott ország saját pénzneme (mint pl. THB, MYR, SGD, MXN, EUR) a részvételi díjakat a foglalást megelőző utazási ajánlatban megjelölt árfolyamig garantáljuk.

4. Az egyes Utasra eső díjemelés mértéke nem lehet nagyobb az adott utazással összefüggésben az Utazásszervezőre háruló összes többletfizetési kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő utasra jutó hányadrészénél. A díjemelés mértéke minden esetben arányos a költségek emelkedésével, és a díjemelés indokát az Utazásszervező minden esetben a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közli az Utassal. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő Részvételi díj nem emelhető az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül. Amennyiben a részvételi díj emelésének mértéke meghaladja a 8 (nyolc) százalékot, az Utas az erről szóló értesítés keltétől számított 5 (öt) napon belül elállhat az utazástól, és részére a befizetett Részvételi díj összege visszajár. Nyolc százaléknál magasabb díjemelés esetén a felek módosítják a köztük fennálló szerződést.

5. Az Utazásszervező az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb 61 nappal az utazási szerződéstől elállhat. Megilleti az Utazásszervezőt az elállás joga abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény veszélyezteti (tehát vis major esetén). Az Utazásszervező köteles a szerződéstől való elállásáról az Utast is értesíteni az utazás megkezdése előtt legkésőbb 61 nappal.

6. Amennyiben az Utazásszervező az utazás feltételeit a szerződéskötés után lényegesen módosítani kívánja, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. A díjemelésre és az elállás jogkövetkezményeire az általános szerződési feltételek a 3-4. pontjaiban foglaltak az irányadóak.

7. Amennyiben a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, úgy az Utazásszervező köteles az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.

8. Amennyiben az Utas – nem az előző pontokban felsorolt, bármely egyéb ok miatt – az utazás megkezdése előtt 35 napon belül áll el, az alábbi mértékű költségeket kell megfizetnie az Utazásszervező részére:

  • az indulás előtt 36. napon vagy azon túl térítésmentes
  • a 35-15. napok közt a befizetett díj 50%-a
  • 14 napon belül illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a befizetett díj 100%-a.

Bármely egyéb oknak minősül a betegség, a baleset vagy közeli hozzátartozó halála is. Ezekre a esetekre az Útlemondási Biztosítás megkötése nyújthat az Utasnak orvoslást, amit az Utas köthet meg magának az általa választott biztosító társaságnál.

9. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásba való részvételi jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal 3. személy részére engedményezni. Az Utas köteles írásban az Utazásszervező tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik.

10. Az Utazásszervező utazásszervezői tevékenységgel kapcsolatos nemzetközi jogszabályok alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó olyan lehetetlenülési oknak minősül, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merülhet fel.

11. Az Utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatás közreműködője (helyszíni programszervezők és transzfer, szálloda stb.) útján teljesíti.

Ha az Utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazásszervező köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe, és azt legalább 30 nappal az indulás előtt az Utazásszervezőnek jelezte. Az Utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért maximum a részvételi díj összegének kétszereséig felel.

A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas kifogását a helyszínen az utaskísérőnek – ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül az Utazásszervezőhöz írásban, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. A kárigény Utas által történő késedelmes bejelentése esetén az Utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Utazásszervező köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni az Utast.

Utazásszervező tevékenységi körébe nem tartozik a repülőjegy értékesítés. Utazásszervező javaslatot tehet a repülési útvonalra, légitársaságra, járatra, de Utas egyénileg vásárolja meg a repülőjegyeket, a felmerülő esetleges járat változásokért, törlésekért egyik fél sem felelős.

12. Az Utas vállalja, hogy az utazás időtartamára az általa választott biztosító társasággal betegség-, baleset- és poggyász biztosítást köt, melyről szóló kötvényt az Utas köteles bemutatni az utaskísérőnek az indulás helyszínén. Egyes utazási típusok esetén az Utazásszervező kötelezővé teheti a speciális sportbiztosítás megkötését (pl: magashegyi túra). A biztosítás megkötésének elmulasztása esetén az Utas viseli azon költségeket és károkat, melyek megtérülésére a biztosító szolgáltatása révén a biztosítási gyakorlat szerint alappal számíthatott. Az Utazásszervező által meghirdetett utazások díja – a Tájékoztató esetlegesen eltérő szabálya hiányában – a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás valamint az útlemondási (elállási) biztosítás díját nem tartalmazza.

12.1. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy stornó biztosítás megkötése nem kötelező, de ajánlott. Amennyiben Utas igényli, ennek megkötéséről egyénileg kell gondoskodnia.

12.2. Utazásszervező javaslatot tehet a Biztosító társaság és a választott biztosítási csomagra vonatkozóan, különös tekintettel a COVID19-el történő megfertőződés és esetleges orvosi ellátás biztosító társaság által történő költség- és kárviselésre. Az Utazásszervező javaslata nem kötelező érvényű, Utas egyéni döntése függvényében dönthet a Biztosító Társaság és a biztosítási csomag megválasztásáról.

13. Az Utazásszervező az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, úgy az utazási szerződés megkötésekor – tájékoztatja az Utast az Utazásszervező képviselőjével a célállomásról kezdeményezhető kapcsolatfelvétel módjáról. Az Utazásszervező megküldi az Utasnak az utaskísérő telefonszámát és pontos címet, időpontot a találkozási helyről. Ez lehet a voucher is, vagy utas tájékoztató.

14. Az Utazásszervező az Utast a jelentkezéskor tájékoztatja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokról, azaz útlevél beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről az Utas köteles gondoskodni. Az Utas köteles továbbá az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az Utast terhelik. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy az úti okmánya a hazaérkezést követő 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt nem vehet részt az utazáson, az Utazásszervező jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

14.1. Az Utas köteles betartani a COVID-19 vírushelyzettel kapcsolatos valamennyi előírást, szabályozást, az utazása során érintett valamennyi desztinációval kapcsolatosan.

14.2. Utas kötelessége és felelőssége, hogy a COVID-19 vírushelyzettel kapcsolatos, az utazása során érintett valamennyi desztináció, ország előírásainak, követelményeinek betartása, azért Utazásszervező semmilyen módon nem elel.

14.3. Az utazás teljes időtartama alatt Utas felelőssége a légitársaságok, a szállások és adott ország COVID19 vírus helyzettel kapcsolatban meghatározott, kötelező érvényű egészségügyi és higiéniai előírásainak betartása.

14.4. Az Utazásszervező, a rendelkezésére álló adatok és információk alapján tájékoztatja az utast a Covid-19 vírushelyzettel kapcsolatos információkról, az utazás során érintett desztinációk az elutazás előtt, napján érvényes szabályozásairól, azokkal kapcsolatos tájékozódásban segíti, de azok esetleges, menetközbeni változásaiért Utazásszervező nem felel, kártérítésre nem kötelezhető és ezt Utas tudomásul veszi.

15. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkezett szerződő felektől eltérő teljesítés esetén, az Utas kárigénnyel nem léphet fel.

16. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

17. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Utazásszervező közreműködője át nem vette.

Az Utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában a jogvita eldöntésére a felek kizárólagos illetékességgel a Camden County Courthouse (200 E 4th Street, P.O. Box 99, Woodbine, GA 31569) bíróságot jelölik ki. A bíróság a döntését a felek közös akaratának megfelelően az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályai alapján hozza meg.

Az Utas maga és az együtt utazók nevében nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz Utasként) veszi igénybe.

Apsara Adventures